افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

اخبار
انتخاب دو پايان نامه دانشجويي به عنوان پايان نامه هاي برتر جشنواره خيام
انتخاب دو پايان نامه دانشجويي به عنوان پايان نامه هاي برتر جشنواره خيام دو پايان نامه دانشجويي با راهنمائي دكتر مهرداد مدرسي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در "نخستين جشنواره پايان نامه هاي برتر سال ويژه خيام" به عنوان پايان نامه هاي برتر انتخاب شد.
انتصاب عضو هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي به سمت رئيس مركز تحقيقات توليد بذر
انتصاب عضو هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي به سمت رئيس مركز تحقيقات توليد بذر كتر احمد آذين در حكمي آقاي دكتر علي سليماني عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي واحد را به عنوان رئيس مركز تحقيقات توليد بذر منصوب كردند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان در پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
ارتقاءمرتبه علمي عضو هيات علمي دانشكده
ارتقاءمرتبه علمي عضو  هيات علمي دانشكده جناب آقاي دكتر علي سليماني عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي به مرتبه استادي ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را به ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد.
ارتقاء مرتبه علمي عضو هيات علمي دانشكده
ارتقاء مرتبه علمي عضو هيات علمي دانشكده جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي و رياست دانشكده به مرتبه دانشياري ارتقا يافتند. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را به ايشان و كليه همكاران دانشگاهي تبريك مي گويد.
موفقيت محققان دانشكده در نگهداري اسپرم منجمد حيوانات نادر
موفقيت محققان دانشكده در نگهداري اسپرم منجمد حيوانات نادر موفقيت محققان دانشگاه آزاد اسلامي در نگهداري اسپرم منجمد حيوانات نادر
انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده به عنوان اساتيد برتر واحد
انتخاب سه تن از اعضاي هيات علمي دانشكده به عنوان اساتيد برتر واحد در مراسم بزرگداشت روز معلم، سركار خانم دكتر عاطفه چمني عضو محترم هيات علمي گروه علوم محيط زيست، جناب آقاي دكتر بهنام سروري نژاد عضو محترم هيات علمي گروه علوم آب و خاك و جناب آقاي دكتر حسينعلي اسدي عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني عنوان اساتيد برتر واحد را به خود اختصاص دادند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
انتخاب دو گروه دانشكده به عنوان گروه هاي برتر پژوهشي
انتخاب دو گروه دانشكده به عنوان گروه هاي برتر پژوهشي در مراسم بزرگداشت روز معلم، گروه هاي علوم دامي و علوم باغباني به عنوان گروه هاي برتر پژوهشي واحد انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت هاي بيشتر ايشان هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان دانشكده برتر در امور پژوهشي
انتخاب دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان دانشكده برتر در امور پژوهشي در مراسم بزرگداشت روز معلم، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان دانشكده برتر در امور پژوهشي انتخاب گرديد. اين موفقيت را به كليه همكاران و دانشجويان محترم دانشكده تبريك عرض مي نمائيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
انتخاب عضو هيات علمي دانشكده به عنوان پژوهشگر برتر دانشكده كشاورزي
انتخاب عضو هيات علمي دانشكده به عنوان پژوهشگر برتر دانشكده كشاورزي جناب آقاي دكتر داود نادري عضو محترم هيات علمي گروه علوم باغباني در دومين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان (1396) به عنوان پژوهشگر برتر دانشكده كشاورزي انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم.
انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده به سمت معاونت دانشگاه
انتصاب دو تن از اعضاي هيات علمي دانشكده به سمت معاونت دانشگاه دكتر احمد آذين در حكمي دكتر مجيد طغياني خوراسگاني استادتمام گروه علوم دامي واحد اصفهان(خوراسگان) را به عنوان معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب كرد. همچنين در حكمي ديگر دكتر حميدرضا جوانمرد استاديار گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي واحد اصفهان(خوراسگان) به عنوان معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)منصوب گرديد. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان در پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي
فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1396
فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1396 سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي به عنوان "فناور برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم.
پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي
پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر مجيد طغياني عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي به عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي و منابع طبيعي كل واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1396" انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم.
فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان
فناور برتر سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان سركار خانم دكتر مريم گل آبادي عضو محترم هيات علمي گروه توليد و ژنتيك گياهي به عنوان "فناور برتر در سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم.
پژوهشگر برتر گروه كشاورزي در سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان
پژوهشگر برتر گروه كشاورزي در سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان جناب آقاي دكتر مهرداد مدرسي عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي به عنوان "پژوهشگر برتر گروه كشاورزي در سيزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري استان اصفهان"در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم.
انتصابات جديد دانشگاه
انتصابات جديد دانشگاه جناب آقاي دكتر اكبر پيرستاني به سمت رييس قطب ترانسژنزيز دانشگاه منصوب گرديدند.ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان در پست جديد هستيم. روابط عمومي دانشكده كشاورزي
انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده به عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان
انتخاب مقاله عضو هيات علمي دانشكده به عنوان مقاله برتر جشنواره فرهيختگان جناب آقاي دكتر اميرداور فروزنده عضو محترم هيات علمي گروه علوم دامي به عنوان ارائه كننده مقاله برترجشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1396انتخاب گرديدند. ضمن تبريك، آرزومند موفقيت ايشان هستيم.
ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه
ارائه خدمات كلينيك گياهپزشكي دانشگاه كلينيك گياهپزشكي دانشگاه ( آزمايشگاههاي تخصصي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي) آماده ارائه خدمات به گلخانه داران، باغداران و كشاورزان محترم مي باشد. 35354001-9داخلي2238
مهندسي آب
مهندسي آب ...اين فارغ‌التحصيلان در هر كدام از خوشه‌هاي تحصيلي، قابليت مشغول به كار شدن در سازمان جهاد كشاورزي، شركتهاي تابعه وزارت نيرو (شركت آب منطقه‌اي و شركت آب و فاصلاب)، شركتهاي مهندسين مشاور و پيمانكاري در زمينه‌هاي مختلف مربوط به آب (مانند آبرساني، آبياري و زهكشي و ... به عنوان كارشناس مطالعات و مهندس ناظر) را دارند..
مهندسي علوم باغباني
مهندسي علوم باغباني ...داشتن پتانسيل­هاي مختلف در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شامل در اختيار داشتن اساتيد مجرب و متخصص­ در گرايش­هاي متفاوت، فضاهاي مناسب آموزشي- پژوهشي، مزرعه آموزشي - پژوهشي خاتون آباد با مساحت 32 هكتار و كلكسيون تخصصي علوم باغباني گورت با مساحت قريب 4 هكتار، سالن­هاي پرورش قارچ خوراكي، مجموعه گلخانه­ هاي آموزشي – پژوهشي و توليدي با سطح قريب 15000 متر مربع با محتواي محصولات زينتي، توت­ فرنگي، انواع گل­هاي شاخه بريده، گياهان گوشت خوار، سبزي و صيفي (خيار، گوجه­ فرنگي گلخانه اي، بادمجان، فلفل، كاهو و توليد انواع گياهچه­ هاي آماده كشت در زمينه­ هاي مختلف توليد در حوزه تخصصي محصولات باغباني)، آزمايشگاه­هاي گسترده و مجهز به پيشرفته ­ترين تجهيزات و دستگاه­هاي مورد نياز جهت اندازه­ گيري­هاي آزمايشگاهي مورد نياز دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و...
مهندسي زراعت و اصلاح نباتات
مهندسي زراعت و اصلاح نباتات ... از جمله مشكلات كشاورزي در كشور ما همواره اين بوده است كه مجريان فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، كمتر تحصيلاتي در زمينه كشاورزي داشته اند؛ به طوري كه روش‌هاي كار همچنان سنتي و قديمي باقي مانده است. در حالي كه در سطوح بالاتر (كارشناسان و مراكز برنامه ريز و هدايت گر) توان بالايي براي تأمين فن آوري مورد نياز وجود دارد...
Powered by DorsaPortal