افتخارات دانشکده

برگزاري كنفرانس علمي بين المللي تحقيقات و نوآوري در كشاورزي ارگانيك

 برگزاري اولين كنفرانس ملي كشت سلول و بافت گياهي

 برگزاري شش دوره همايش ايده هاي نو در كشاورزي در سطح منطقه اي و ملي

 برگزاري اولين همايش بين المللي و چهارمين كنگره ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي

انتخاب طرح دانش بنيان نانورس به عنوان طرح تحقيقاتي برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز تحقيقات اصلاح و توليد بذر به عنوان مركز تحقيقات برتر و شركت بيوتكنولوژي در چهارمين جشنواره فرهيختگان

انتخاب مركز انتقال ژن به عنوان آزمايشگاه برتر در چهارمين جشنواره فرهيختگان

رشته ها و كاركنان

گروه علوم باغباني در سال 1370 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان پايه گذاري شد. اين گروه با شش نفر عضو هيئت علمي و دو نفر كارشناس حدود 530 دانشجو در مقاطع مختلف كارشناسي (480) و كارشناسي ارشد (45) در حال آموزش و تعداد دانش آموختگان اين رشته از بدو تاسيس تا نيمسال اول  90 – 89   حدود  771    نفر   مي باشد. بر اين اساس پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي گل هاي زينتي، هرباريوم گياهي، درختان ميوه، فيزيولوژي پس از برداشت، طراحي فضاي سبز، توليدات گلخانه اي و كلكسيون انواع گياهان دارويي و قارچ خوراكي به اجرا درآمده يا در حال اجرا است.

 گروه داراي 3 آزمايشگاه باغباني، هرباريوم، گياهشناسي، كشت بافت و همچنين گلخانه شيشه اي، مركز پرورش قارچ خوراكي است. همچنين در جهت اجراي بخش عملي دروس مختلف، اجراي طرح هاي پژوهشي همكاران عضو هيئت علمي، پروژه هاي دوره كارشناسي و پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد دانشجويان دو مزرعه: مزرعه گورت به مساحت 36000 متر مربع مربوط به گروه باغباني شامل ارقام مختلف درختان ميوه: گوجه سبز( 18 اصله )، آلو باراقاني( 19 اصله )، گيلاس زرد قاهري( 20 اصله )، گيلاس سياه قاهري( 16 اصله )، آلبالو مجاري( 20 اصله )، زردآلو ته گردي( 12 اصله )، هلو قلعه شاهي( 12 اصله )، آلبالو گيسي( 20 اصله )، گيلاس زرد درباري( 20 اصله )، زردآلو آصفي( 12 اصله )، هلو زعفراني( 12 اصله )، گيلاس سياه پيش رس( 16 اصله )، سيب گهنز 15 اصله )، سيب گلاب( 15 اصله )، سيب گلدن(15 اصله )، سيب رد( 15 اصله )، آلو شابلون( 15 اصله )، آلو قرمز(15 اصله )، آلو سانتارزا ( 15 اصله )، آلو بخارا( 15 اصله )، شليل( 15 اصله )، گلابي نطنزي( 15 اصله )، گلابي دو فصل( 15 اصله )، گلابي سيبري ( 15 اصله )، گلابي شاه ميوه( 15 اصله )، به روي به(5 اصله )، به روي زالزالك( 10 اصله ) و ارقام مختلف انگور: شاهاني ، تخم تهراني سفيد، فلاحتي، عسگري سفيد، سمرقندي سياه، ياقوتي سياه، رجبي سفيد، عسگري سياه، تخم تهراني سياه، ريش باباسفيد منقا، قرمز سردشت، حسيني، گزندابي، گندمه، تبريزه، لعل بي نام سفيد، قره داقي، حسني، صاحبي، قزل اوزوم، بني قرسي، ريش بابا قرمز، داش قره، ملكي سفيد، قرمز تبريزه، سپيد بي دانه، كردبوغان و مزرعه خاتون آباد به مساحت 320000 متر مربع مربوط به دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي نيز در اختيار گروه قرار دارد.

 

 كارشناسي ارشد

رشته علوم باغباني آميزه اي از علم و هنر است كه در آن علومي مانند فيزيولوژي گياهي، گياهشناسي، بيوشيمي، ژنتيك و اصلاح، تغذيه، طراحي و مسائل هنري بكار گرفته مي شوند. در آموزش اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد مسائل مختلفي شامل توليد، اصلاح، نگهداري و عرضه محصولات باغباني شامل ميوه، سبزي، گل و گياهان زينتي، گياهان دارويي، ادويه اي و عطري از ديدگاه علمي مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد.

 

با توجه به گسترش علوم باغباني و اهميت مسائل مختلف آن و نيازهاي جامعه، اين رشته در شش گرايش بشرح زير ارائه مي گردد:

 1- فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

2- فيزيولوژي و اصلاح سبزيها

3- فيزيولوژي و اصلاح گياهان زينتي

4- فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه اي و عطري

5 – فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباني

6 – بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني

 

بر اساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، طول دوره كارشناسي ارشد علوم باغباني دو سال و حداكثر سه سال مي باشد.هر سال تحصيلي شامل دو نيم سال است و در هر نيمسال 16 هفته كامل آموزشي وجود دارد. نظام آموزشي اين دوره واحدي است و براي هر واحد درس نظري در هر نيمسال 16 ساعت آموزشي كلاسي و براي هر واحد عملي 32 ساعت در نظر گرفته شده است.

 تعداد واحدهاي درسي

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد علوم باغباني 32 واحد بشرح زير مي باشد:

دروس اصلي                                17 واحد

دروس انتخابي گرايش                    9 واحد

پايان نامه                                       6 واحد

جمع                                            32 واحد

 

دانشجويان همه گرايش ها كليه دروس الزامي رشته را بايد بگذرانند و از ميان دروس گرايش مربوطه نيز بقيه واحدهاي لازم را براي تكميل تعداد واحدهاي خود خواهند گذرانيد. در شرايط خاص و با موافقت استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي گروه دانشجو مي تواند تا 1 درس و حداكثر 3 واحد را از گرايش هاي و يا رشته هاي ديگر بگذراند.گذرانيدن پايان نامه به ارزش 6 واحد با موضوعي كه در راستاي گرايش باشد براي كليه دانشجويان الزامي است.

 فارغ التحصيلان اين رشته در زمينه هاي زير مهارت و توانايي خواهند داشت:

v       تدريس دروس باغباني و برخي از علوم مربوطه در سطح كارشناسي در آموزشكده ها و دانشكده هاي كشاورزي.

v       تحقيق در زمينه هاي مربوط به رفع مشكلات و مسائل توليد محصولات باغباني و بهبود كيفيت و كميت اين محصولات با روش هاي به زراعي و به نژادي.

v       برنامه ريزي در رابطه با امور اجرايي و احداث واحدهاي توليدي باغباني و خزانه كاريهاي تجاري.

 

با توجه به اهميت محصولات باغباني در تغذيه و سلامت جامعه از نظر جسمي و روحي و همچنين استعداد بسيار خوب مناطق مختلف مملكت جهت توليد محصولات باغباني، تربيت افرادي كه بتوانند از استعدادهاي موجود بخوبي بهره برداري نموده و با رفع مشكلات و انتخاب و اصلاح ارقام خوب و سازگار، كميت و كيفيت اين محصولات را ارتقاء بخشيده و كاهش ضايعات و همچنين امكان افزايش صادرات آنها را فراهم آورند، ضروري مي باشد.

 

شرايط گزينش دانشجو

داوطلبين اين رشته بايد شرايط عمومي و اختصاصي ورود به دوره كارشناسي ارشد را با توجه به مقررات مربوطه دارا باشند. در صورتي كه دانشجوي پذيرفته شده فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ساير رشته ها ( به غير از باغباني ) باشد، لازم است دروس كمبود را كه از طرف گروه تعيين خواهدشد، انتخاب و بگذراند. ثبت نام داوطلبين براي امتحان ورودي با تعيين و انتخاب اولويت در گرايش ها خواهد بود. مواد امتحاني، تعداد سوالات و ضرايب آنها براي هر گرايش در جدول ضميمه انتهاي برنامه منعكس شده است. مواد امتحاني هر سال در هنگام اعلام پذيرش در دفترچه آزمون آن سال منعكس خواهند شد كه در صورت تغييرات احتمالي، آخرين وضعيت در دفترچه درج خواهد شد.

 

مواد و ضرايب امتحاني

1- زبان عمومي و تخصصي ( ضريب 2 ) 2- ميوه كاري ( ضريب 3 ) 3- خاكشناسي و گياه شناسي ( ضريب 2 )    4- ازدياد نباتات ( ضريب 2 ) 5- فيزيولوژي و فيزيولوژي پس از برداشت ( ضريب 2)  6- سبزي كاري و گلكاري   ( ضريب 3 )

 

 توليدات گلخانه اي  

توليدات گلخانه اي بعنوان يكي از بخشهاي مهم كشاورزي و به منظور بهرهگيري از حداقل منابع توليد و حصول درآمد مكفي براي توليدكنندگان مطرح است. همچنين محققين طرحهاي پژوهشي خود را ميتوانند در محيط گلخانه به سبب امكان كنترل شرايط محيطي بخوبي اجرا نمايند .

با توجه به توسعه روزافزون گلخانهها در جهان و ايران و به جهت ارتقاء سطح توليد و كيفيت محصولات توليدي در اين زمينه لازم است متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش فني خود توليدات گلخانه‌اي را اقتصادي و بهينه نمايند و بتوانند از دانش به روز در اين زمينه كه از فناوري بالايي نيز برخوردار است، استفاده نمايند.

مطالعه، پژوهش و كسب تجربه عملي در زمينه توليدات گلخانه‌اي شامل سبزي، گل‌هاي زينتي و ميوه خارج از فصل و آموزش روش‌هاي مناسب توليد آنها و طرح‌هاي صحيح جهت ساخت و ساز گلخانه‌ها و مديريت مناسب گلخانه در رشته‌اي از علوم دانشگاهي تحت عنوان رشته مهندسي كشاورزي- علوم باغباني گرايش توليدات گلخانه‌اي قرار مي‌گيرد.

هدف از ايجاد اين دوره تربيت افرادي است كه بتوانند بعنوان كارشناس در اين رشته به توليد مبادرت ورزند و بتوانند در اين زمينه تحقيق و پژوهش نمايند و يا بعنوان مروج در خدمت گلخانه‌داران قرار گيرند و سبب ارتقاء كيفيت و كميت توليد در گلخانه‌ها شوند.

طول دوره مشابه ساير رشته‌هاي كارشناسي چهار سال است و حداكثر مجاز طول تحصيلات اين دوره شش سال خواهد بود. هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال و هر نيمسال 17 هفته كامل آموزشي را در بر خواهد گرفت.

 

تعداد واحدهاي درسي

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناس توليدات گلخانه‌اي 145واحد به شرح زير مي‌باشد:

دروس عمومي                                       22 واحد

دروس علوم پايه                                     32 واحد

دروس اصلي كشاورزي                           30 واحد

دروس تخصصي                                      61 واحد

دروس تخصصي شامل 55 واحد دروس تخصصي الزامي و 6 واحد دروس انتخابي است .

 

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

 

فارغ التحصيلان اين رشته مي‌توانند در موارد زير نقش و توانايي خود را ايفا كنند:

-         بعنوان مدير يا مجري واحدهاي توليدي گلخانه‌اي دولتي و يا خصوصي

-         به صورت كارشناس متخصص و برنامه‌ريز در زمينه توليدات گلخانه‌اي در واحدهاي اجرايي، توليدي، تحقيقاتي و غيره

-         بعنوان مجري امور تحقيقاتي و يا كمك محقق در واحدهاي تحقيقات كشاورزي و دانشگاه‌ها

 

با وجود توسعه چشمگير گلخانه‌ها در كشور و افزايش سطح زير كشت توليدات گلخانه‌اي در سال‌هاي اخير هم اكنون هيچ يك از رشته‌هاي دانشگاهي در كشور آموزشي تحت اين عنوان ارائه نمي‌كنند. تحقيقات نيز در اين زمينه به ندرت صورت مي‌گيرد. بنابراين لازم است گرايشي در رشته مهندسي باغباني تحت عنوان توليدات گلخانه‌اي، آموزش در اين زمينه را براي علاقه‌مندان ادامه تحصيل در اين زمينه بر اساس اصول علمي انجام دهد. كارشناسان فارغ التحصيل مي‌توانند در جهت افزايش توليد و همچنين ارتقاء كيفيت محصولات گلخانه‌اي و طراحي مناسب گلخانه‌ها و كاهش مصرف سموم موثر باشند.

 

اعضاي هيئت علمي گروه باغباني

  

 

دكتر فريبا خليلي (مدير گروه) تلفن 35002249

باغباني  ( استاديار تمام وقت )

زمينه تدريس و پژوهش: سبزي، اصلاح و بذر گيري

 

باغباني ( استاديار تمام وقت )

زمينه تدريس و پژوهش: فيزيولوژي درختان ميوه، فيزيولوژي پس از برداشت، قارچ هاي خوراكي


jafarpour@khuisf.ac.ir

mehrdad.jafarpour@gmail.com

 

 دكتر داود نادري

باغباني  ( استاديار تمام وقت)

زمينه تدريس و پژوهش: گياهان زينتي، چمن

 d.naderi@khuisf.ac.ir

 

دكتر كتايون پور سخي

سيستماتيك گياهي (استاديار تمام وقت)

 زمينه تدريس و پژوهش: ريخت شناسي، تشريح و رده بندي گياهي، درختان و درختچه هاي ايران ، فيزيولوژي گياهي

k.poursakhi@khuisf.ac.ir

  

دكتر حسينعلي اسدي

 باغباني  ( استاديار تمام وقت )

زمينه تدريس و پژوهش:  فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه، توليد محصولات گلخانه اي، توليد گياهان دارويي

 

 دكتر فروغ مرتضايي نژاد

فيزيولوژي گياهي  (دانشيار تمام وقت )

زمينه تدريس و پژوهش: فيزيولوژي گياهي، كشت بافت گياهي، هورمون هاي گياهي 

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/18
تعداد بازدید:
3951
Powered by DorsaPortal